top of page
หอระฆัง.jpg
ระฆัง.jpg

หอระฆัง

          หอระฆัง เป็นของมีมาแต่โบราณ ๑ หลัง และสร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ อีก ๑ หลัง สมัยพระครูธรรมานุกูลเป็นเจ้าอาวาส

bottom of page