top of page

ทำเนียบเจ้าอาวาส

       เจ้าอาวาสของวัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) นี้  ไม่อาจจะทราบได้ตลอด  เพราะไม่มีประวัติไว้  เท่าที่พอจะทราบได้ในระยะหลัง  มีดังนี้

        

          ๑. เจ้าอธิการทอง ( ไม่มีรูป  และประวัติเดิมบันทึกไว้)

เจ้าอาธิการคุ่ย.png

          ๒. เจ้าอธิการคุ่ย  เป็นผู้สนับสนุนให้มีโรงเรียนภาษาไทยขึ้นในวัดสะพานสูง  จนได้สร้างอาคารโรงเรียนอนุวัตรศึกษาคารขึ้น  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ อาคารโรงเรียนหลังนี้ถูกรื้อไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่  ท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ 

พระอธิการคอน.png

          ๓. พระอธิกาคอน  เป็นเจ้าอาวาสต่อจาก         เจ้าอธิการคุ่ย  แต่ได้ลาสิกขาไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ รวมเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นาน ๖ ปี

พระมหาสา.png

          ๔. พระมหาสา  เป็นเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๓ - พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นผู้ฟื้นฟูการศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรมให้เจริญขึ้นในวัดสะพานสูง  ภายหลังได้ย้ายสำนักไปจำพรรษาที่วัดอื่น รวมเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นาน ๒ ปี

หลวงพ่อเครื่องแก้ไขล่าสุด.png

          ๕. พระครูธรรมานุกูล  ( เครื่อง อิสฺสรเถร   วอนประสพ)  เป็นเจ้าอาวาส  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖   จนถึงมรณภาพ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๒ เมื่ออายุ ๗๘ ปี รวมเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นาน ๔๖ ปี (อ่านต่อเพิ่มเติม)

พระครูสิริธรรมวิมล.png

          ๖. พระครูสิริธรรมวิมล  (เล็ก ปวโร  เปาวรัตน์) เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒ จนถึงมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่ออายุ ๘๐ ปี รวมเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นาน ๒๒ ปี (อ่านต่อเพิ่มเติม)

พระครูโกศลธรรมคุณ.png

          ๗. พระครูโกศลธรรมคุณ ( สำลี  สิริกาญฺจโน ศรีโพนทอง)  เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน (อ่านต่อเพิ่มเติม)

bottom of page