top of page
ใช้งาน.png

มูลนิธิโกศลธรรมคุณ

นำบุญพาสุข  สู่คุณและสังคม

170 ถนนเตชะวณิช  แขวงถนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร. 081-658-7538 , 081-909-4344

รู้จักมูลนิธิของพระเพื่อสังคม

            จากความตั้งใจของพระระดับเจ้าอาวาสกับศิษยานุศิษย์ที่ต้องการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและรองรรับการเจริญเติบโตของชุมชนให้ก้าวไปด้วยกัน ปลูกฝังเยาวชนให้เข้าถึงธรรมะ  ลดปัญหาติดการพนัน และยาเสพติด  บำบัดทุกข์บำรุงสุขพระภิกษุให้มี ที่พึ่งยามอาพาธจึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง มูลนิธิโกศลธรรมคุณ 

นโยบาย

“ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เหนือสิ่งอื่นใด”

          จากนโยบายนี้  พระครูโกศลธรรมคุณประธานกรรมการมูลนิธิและเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง บางซื่อ) ต้องการที่จะนำมูลนิธิมาช่วยเหลือสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ จึงได้พัฒนาฟื้นฟูมูลนิธิขึ้นมา เมื่อปี 2561 เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่อาพาธ  อัมพฤกษ อัมพาต และมรณภาพ ให้ทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร  ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และให้ทุนเพื่อปลูกฝังธรรมะแก่เยาวชนที่ศึกษาธรรมศึกษา ช่วยเหลือสาธารณกุศลแก่วัดวาอารามที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และช่วยเหลือสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

บัญชีการเงินมูลนิธิมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้

          เงินบริจาค/ในตู้บริจาค รับ/ตรวจนับ แล้วออกใบเสร็จรับเงิน นำฝากเข้าธนาคารทันที จัดทำบัญชีโดยพนักงานบริษัท/ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการแล้วนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรับรองเดือนต่อเดือน/สิ้นปีตรวจสอบรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนำส่งนายทะเบียนกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง

ขอเชิญร่วมบริจาค

          ขอเชิญชวนท่านสาธุชนบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโกศลธรรมคุณ (ม.กธ.) เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรอาพาธ ส่งเสริมทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้ทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจนและเพื่อสาธารณะกุศลอื่น ๆ ได้ 3 ช่องทางดังนี้ 

  • ตู้รับบริจาคทุกแห่งในวัดธรรมาภิรตาราม  

  • บริจาคผ่านระบบ QR สาธุ  ตาม QR CODE ที่ติดตั้งในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และด้านล่าง

  • บริจาคโดยฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกมูลนิธิโกศลธรรมคุณ  นาคารออมสิน สาขาสะพานแดงเลขที่

         0-202-5526-8979

  • บริจาคโดยตรงกับพระครูโกศลธรรมคุณ, พระมหาหลาว สมจิตฺโต, พระอภิวัฒน์ ปิธมฺโม, พระนิพนธ์ สุธมฺโม,  พระครูปลัดอนุวัฒน์  อนุตฺตโร, นายไพโรจน์ ตัณฑิกุล, นายวันชัย เทียนประเสริฐ, น.ส.พัชรา สวัสดิ์ชัยพงษ์  โทรศัพท์ 02-9102358 , 081-658-7538, 081-909-4344, 082-326-7279, 087-987-0633

unnamed.jpg
แผ่นพับ (New)_001.png
แผ่นพับ (New)_002.png
bottom of page