top of page

          พระบาทสมเด็จพระจุลยอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ขนาดใหญ่เท่าหน้าต่างไว้ประจำวัด  กับพระราชทานปัจจัยแก่พระผู้สวดปาฏิโมกข์อุโบสถละ ๑ บาท ตลอดไตรมาสของทุก ๆ ปี  ปัจจัยค่าสวดปาฏิโมกข์งดถวายมานานแล้ว  ยังเหลือแต่พระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งเก่าแก่มาก  เก็บรักษาอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาส

          เหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลยอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  พระราชทาน  พระบรมฉายาลักษณ์และปัจจัยแก่พระสวด          ปาฏิโมกข์ เข้าใจว่าจะทรงส่งเสริมให้กำลังใจแก่พระที่อยู่วัดที่สามารถสวดปาฏิโมกข์ได้ทั้งจะให้เป็นเกียรติแก่วัดที่มีการศึกษาเล่าเรียน

          หรืออีกนัยหนึ่ง  อาจจะพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์แก่วัดในฐานะที่พระองค์ได้ขุดคลองเปรมประชากร  คลองประปา  และคลองบางซื่อใหม่คู่ขนานกับคลองประปาลงในพื้นที่ของวัด  กับทั้งได้ฟังพระในวัดสวดปาฏิโมกข์ให้ฟังตามพระประสงค์จึงถวายปัจจัยค่าสวดปาฏิโมกข์ตลอดไตรมาส

bottom of page