top of page
iconleft.png

ข่าวสาร และกิจกรรม

iconright.png
iconleft.png

ฟังธรรมะ

iconright.png

เกียรติประวัติ

iconright.png
เสียงธรรม สมเด็จพระญาณสังวร

เสียงธรรม สมเด็จพระญาณสังวร

ดูตอนนี้
iconleft.png
00:00 / 31:00

เสียงบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

วิสัยทัศน์

วัดธรรมาภิรตาราม

"เป็นวัดที่ภิกษุ ฆราวาส มุ่งมาดร่วมคิดร่วมทำ

พัฒนานำวัดทันสมัยก้าวไกล นำธรรมเผยแผ่

สู่กลางใจพุทธศาสนิกชน ให้ทุกคนเข้าถึง

สาธารณสงเคราะห์อย่างเป็นธรรม"