top of page

ตู้ใส่หนังสือพระธรรม

ตู้พระธรรม.jpg

          ตู้ใส่หนังสือพระธรรม ลายทองรดน้ำ ฝีมืออ่อนช้อย งดงามมาก ขนาดสูงประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร เป็นของเก่าดั่งเดิมมีอยู่ ๒ ตู้ 

ตู้พระธรรมเพิ่มเติม.jpg
bottom of page