top of page
เมรุ.JPG

ฌาปนสถาน (เมรุ)

          ฌาปนสถาน (เมรุ) สร้างแบบถาวรถูกต้องตามหลักเทศบัญญัติ สร้างโดยศรัทธาของประชาชน ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมาก มีการบูรณปฏิสังขรณ์สมัยเจ้าอาวาสพระครูธรรมานุกูล พระครูสิริธรรมวิมล สมัยพระครูโกศลธรรมคุณ เมื่อปี ๒๕๕๓ ได้มีการสร้างหลังคาโดมเอกประสงค์เสริมเพื่อให้ความสะดวกแก่ศาสนิกชนที่มาร่ามงานฌาปนกิจ จนปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการติดตั้งเตาเผาปลอดมลพิษใหม่จำนวน ๒ เตาเผา เนื่องจากเตาเผาเดิมชำรุดไม่คุ้มกับการซ่อมแซม

bottom of page