top of page
ศาลา.JPG

ศาลาการเปรียญ

          ศาลาการเปรียญ (ศาลา ๕ รอบ) เป็นตึก ๒ ชั้น สร้างใน พ.ศ.๒๕๓๐ สมัยพระครูสิริธรรมวิมล เป็นเจ้าอาวาส วัตถุประสงค์ใช้ปฏิบัติธรรมจำศีล (อุโบสถศีล) ในช่วงเข้าพรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้วจะใช้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตประจำวันพระ ฟังธรรมเทศนาตลอดพรรษา และประจำวันพระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม(ถือศีลอุโบสถ) ในช่วงเข้าพรรษาเป็นสถานที่อบรมธรรมะแก่ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามในช่วงภาคเรียน เช่น วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ กรมการศาสนาได้จัดทำโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสาวนะ เป็นต้น ถ้าวันใดตรงกับวันพระคณะครูจะนำนักเรียนขึ้นศาลาร่วมพิธีกรรม ทำให้เด็กนักเรียน เยาวชนได้ซึมซับวัฒนธรรมอันดีงาม เรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติของชาวพุทธ

bottom of page