top of page
เจดีย์.JPG

พระสถูปเจดีย์

          พระสถูปเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบย่อเหลี่ยมไม้ ๑๒ กว้างด้านละ ๖ เมตร สูงประมาณ ๑๒ เมตร พระเจดีย์นี้เป็นของมีมาแต่เดิม และมีร่องรอยการปฏิสังขรณ์มาแล้ว เข้าใจว่าบรรจุพระปรมสารีริกธาตุไว้ด้วย เพราะพระอาจารย์เอี่ยม ซึ่งเป็นผู้รอบรู้ในมูลกัจจายนสูตร ได้เคยเห็นแสงเขียวเกิดขึ้นที่คอระฆังของพระเจดีย์ ท่านว่าพระธาตุปาฏิหาริย์ พระสถูปเจดีย์วัดธรรมาภิรตารามนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุจากกรมศิลปากร

bottom of page