top of page
buddha-4264589_1920.jpg

วิธีเจริญกรรมฐาน

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

คือ วิปัสนากรรมฐาน

        พุทธศาสนิกชนจำนวนมากไม่ทราบว่าแก่ธรรมของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรหรือพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเป็นหลักสำคัญ ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปี ตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้จนถึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระองค์ทรงอุสสาหะจาริกไปในที่ต่างๆ เพื่อทรงสอนแก่นธรรม ๓ ประการคือ

        ๑) การละความชั่ว

        ๒) การทำความดี

        ๓) การชำระใจให้บริสุทธิ์

ไม่มีศาสนาใดที่สอนวิธีชำระใจให้บริสุทธิ์ มีแต่ในพระพุทธศานาเท่านั้น วิธีที่จะทำให้ดับทุกข์หรือวิธีชำระใจให้บริสุทธิ์นั้น ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า การเจริญวิปัสนากรรมฐาน หรือการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพาน

        การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน  ก็คือ การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ คือ ความมีสติตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อให้ดวงตาเห็นธรรม คือสภาวธรรมตามความเป็นจริง มิใช่เป็นการนั่งหลับตาเพื่อให้เห็นภาพวิจิตรพิสดารหรือเพื่ออิฐฤทธิ์ใดๆ วิปัสนากรรมฐาน เป็นเรื่องของการศึกษาชีวิตเพื่อที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ นานาประการออกเสียจากชีวิต จึงมีวิธีการ ขั้นตอน โดยละเอียด จึงขอให้พุทธศาสนิกชนผู้ศึกษาค่อยๆ อ่านและปฏิบัติตามไปทีละขั้นตอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของการเจริญกรรมฐานโดยการปฏิบัติด้วยตนเองก่อน เมื่อมีวัด สถานปฏิบัติธรรมที่ใกล้บ้าน หรือไปมาสะดวก พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรียนรู้ปฏิบัติด้วยตนเองระดับหนึ่งแล้วไปศึกษาต่อยอดกับอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์กับศิษย์ต่อไปโดยถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิธีการเจริญวิปัสนากรรมฐานโดยละเอียดดังต่อไปนี้

"คลิกที่ไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่านหนังสือ"

bottom of page