top of page
buddha-4264589_1920.jpg

บทความอื่นๆ

วิธีกรวดน้ำ

เมื่อจะกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนบุญ ต้องคำนึงถึงประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลด้วย

           วิธีนิยมทำกันดังนี้คือ เริ่มต้นเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะไว้พอสมควร จะเป็นคณฑีขวดเล็ก แก้วน้ำ หรือขัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ พอพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนาด้วย บทยถา.....ก็เริ่มกรวดน้ำ โดยตั้งใจนึกอุทิศส่วนบุญ มือขวาจับภาชนะน้ำริน ใช้มือซ้ายประคอง แล้วว่าบทกรวดน้ำในใจไปจนจบ การหลั่งน้ำกรวด ถ้าเป็นพื้นดินควรหลั่งลงในที่สะอาดหมดจด ถ้าอยู่บนเรือน หรือสถานที่ที่ไม่ใช่พื้นดิน ต้องหาภาชนะอื่นที่สมควร เช่น ถาด หรือขัน เป็นต้น รองน้ำกรวดไว้ เสร็จแล้วจึงนำไปเทลงดินตรงที่สะอาด อย่าใช้กระโถน หรือภาชนะสกปรกรองเป็นอันขาด เพราะน้ำที่กรวดเป็นสักขีพยานในการทำบุญของตนว่าทำด้วยใจสะอาดจริง ๆ

คำกรวดน้ำที่นิยมว่ากันในเวาลากรวดน้ำทั่ว ๆ ไป มีอยู่ ๓ แบบ คือ  แบบสั้น แบบย่อ   และ  แบบยาว ว่าเฉพาะคำบาลีเท่านั้น ดังนี้

คำกรวดน้ำแบบสั้น

( เป็นคำอุทิศของพระเจ้าพิมพิสาร )

อิทํ เม าตีนํ โหตุ ( ว่า ๓ จบ )

หากจะเติมพุทธภาษิตต่อว่า “ สุขิตา โหนฺตุ าตโย ” ก็ได้

คำแปล

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด

( ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด )

( คัดจากหนังสือศาสนพิธี เล่ม ๑ ของโรงพิมพ์การศาสนา )

bottom of page